Ochrana osobných údajov a súbory Cookies

Autor @Dev

Pri poskytovaní služieb v rámci www.krasy-slovenska.sk pracujeme s vašimi osobnými údajmi. Ich spracovanie a uchovávanie prebieha v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj s Nariadením Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679 a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680.

Prevádzkovateľ webstránky – Dajama Abonent, s.r.o. má nastavené bezpečnostné pravidlá s cieľom chrániť osobné údaje pred stratou, zneužitím, zmenou či zničením. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze. Prístup k vašim osobným údajom je obmedzený iba pre tie osoby, ktoré ich potrebujú na vybavenie a doručenie vašej objednávky.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení a doručení Vašej objednávky.

Spracovávame a uchovávame tieto údaje:

  • meno a priezvisko
  • fakturačná adresa
  • dodacia adresa (ak si želáte doručiť zásielku na inú ako fakturačnú adresu)
  • poznámky (ak ich uvádzate v objednávke)
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo

V prípade, že si želáte vymazať svoje údaje z nášho systému požiadajte o to e-mailom na info@krasy.slovenska.sk a vaša digitálna stopa bude vymazaná vo všetkých častiach nášho systému.

Naša cookies politika

Cookies môžu byť umiestnené na váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet kedykoľvek, keď navštívite webovú stránku www.krasy-slovenska.sk To umožňuje stránke pamätať si váš počítač alebo zariadenie a slúži viacerým účelom.

Na niektorých z našich webových podstránkach sa zobrazí oznamovacia lišta požadujúca váš súhlas na zhromažďovanie cookies. Ak súhlas neposkytnete, váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet nebude zaznamenávať vaše aktivity na našich webových stránkach.

Väčšina internetových prehliadačov je štandardne nastavená tak, aby akceptovali cookies. Zákazník má však právo a možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby cookies odmietal alebo sa aspoň vopred opýtal na potvrdenie zákazníka. Ak sa zákazník rozhodne pre odmietnutie, popr. vylúčenie cookies, môže to mať za následok, že rozsah výkonov služieb  bude zredukovaný a nie všetky ponuky budú fungovať bezproblémovo.

Svoj súhlas s cookies politikou môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu: www.krasy-slovenska.sk.

Vymazanie Vašej digitálnej stopy v našom systéme

Po prijatí vašej žiadosti o vymazanie vašej digitálnej stopy, v zmysle Nariadenia Európskej únie upravujúceho ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679 a Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680, na e-mailovú adresu www.krasy-slovenska.sk  Dajama Abonent, s.r.o. zabezpečí vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na obchodné a marketingové účely.

Vaše osobné údaje na fakturačných dokladoch budú v našom systéme a v archíve uchované po dobu určenú Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a Zákonom o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z.z.

Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva, ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Zoznam tretích strán, ktorým sú poskytnuté Vaše osobné údaje v určitom rozsahu:

  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č.803/S
  • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SRO, vklad č. 26367/B
  • Tatra Banka a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B
  • Alfa print, s.r.o., so sídlom Robotnícka 1D, 036 01 Martin, IČO: 36403229, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro vložka číslo: 13346/L

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov na marketingové účely“ pri objednávke tovaru, vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním Vašich osobných údajov aj pre naše marketingové účely – hlavne pre zasielanie informácií o nových knihách, podujatiach, zľavách a akciách. V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie Vašich údajov na marketingové účely, súčasne potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomý/á, že tento súhlas platí až do jeho odvolania.

V prípade, že si želáte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať požiadajte o to e-mailom na info@krasy-slovenska.sk a váš súhlas bude odvolaný.